Infographics คืออะไร มีรูปแบบใดบ้าง

มีข้อมูลต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบางข้อมูลนั้นอาจเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ยาก แต่การนำเสนอโดยการใช้ Infographics จะเข้ามาช่วยแก้ไขให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจ โดดเด่น จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้โดยง่าย

Infographics คืออะไร?

อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) คือ การอธิบายข้อมูลต่างๆออกมาในรูปแบบที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ภาพสำหรับการสื่อสาร ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบของแผนภูมิ กราฟ สัญลักษณ์ แผนผัง ข้อมูลต่างๆนั้นจะมีการออกแบบให้มีความน่าสนใจ มีรูปแบบ สี ลูกเล่นต่างๆ รวมถึงมีภาพประกอบให้มีความสวยงาม สามารถที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้ นอกจากจะใช้ภาพในการสื่อสารแล้วอินโฟกราฟิกส์อาจจะเป็นคลิปวีดีโอที่มีการเคลื่อนไหวของรูปภาพพร้อมกับมีเสียงประกอบด้วย

อินโฟกราฟิกส์ประเภทต่างๆ

สามารถที่จะแบ่งอินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

 • การให้ข้อมูลทั่วไป (Information Infographics) เป็นการนำเอาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ มาทำการสรุปให้เป็นรูปภาพ การนำเสนอข้อมูลเน้นความกระชับ มีรูปแบบสีสันที่สวยงามเพื่อเป็นการดึงความสนใจจากผู้อ่าน สามารถที่จะพบอินโฟกราฟิกส์ประเภทนี้ตามสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไป
 • ข้อมูลที่เป็นลำดับเวลา (Timeline Infographics) หากต้องการเล่าความเป็นมาของเรื่องๆหนึ่ง ว่าแต่ละช่วงเวลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง เราสามารถที่จะใช้อินโฟกราฟิกส์ประเภทนี้ช่วยในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาได้
 • ข้อมูลในเชิงสถิติ (Statistics Infographics) อินโฟกราฟิกส์ประเภทนี้เป็นประเภทที่นักวิเคราะห์ข้อมูลนิยมใช้กัน เพราะจะสามารถเอาข้อมูลทางสถิติจำนวนมากมาทำการสรุปให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้โดยง่าย สำหรับอินโฟกราฟิกส์ที่เป็นข้อมูลในเชิงสถิตินี้นิยมใช้กราฟ หรือแผนภูมิต่างๆ ในการนำเสนอ
 • ข้อมูลที่เป็นกระบวนการทำงาน (Process Infographics) เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นขั้นตอน ซึ่งอินโฟกราฟิกส์ประเภทนี้อาจนำไปใช้กับสินค้าและบริการ ที่จะต้องอธิบายขั้นตอนต่างๆเป็นข้อความและรูปภาพเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจ
 • นำเสนอข้อมูลเป็นข้อๆ (List Infographics) จะเป็นการเรียงข้อมูลต่างๆออกมาเป็นข้อๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
 • การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison Infographics) เป็นการแสดงข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ ให้เห็นถึงความแตกต่าง รวมถึงข้อดีและข้อเสีย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • นำเสนอข้อมูลตามลำดับความสำคัญ (Hierarchical Infographics) เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของการจัดลำดับความสำคัญ โดยแสดงข้อมูลด้วยรูปภาพให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าข้อมูลไหนสำคัญน้อยหรือสำคัญมาก

จุดเด่นของอินโฟกราฟิกส์

 • สามารถที่จะทำความเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ง่าย
 • มีรูปแบบของการนำเสนอที่มีความน่าสนใจ
 • มีความน่าเชื่อถือ การนำเสนอดูเป็นมืออาชีพ
 • ช่วยให้ประหยัดเวลาในการศึกษาข้อมูลต่างๆได้มากขึ้น
 • สามารถที่จะนำข้อมูลที่ต้องการนำเสนอไปเผยแพร่ได้โดยง่าย

ในยุคปัจจุบันนั้นมีข้อมูลที่มีความสำคัญอยู่มากมาย หากอธิบายข้อมูลเป็นคำพูดแล้วอาจดูไม่น่าสนใจ ดังนั้นการนำเสนอด้วย Infographics ก็จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น