เรียนต่อสิงคโปร์ ดีอย่างไร มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

การได้ไปศึกษายังต่างประเทศนั้นเป็นความฝันของใครหลายๆคน ซึ่งประเทศหนึ่งที่มีผู้นิยมไปเรียนต่อกันคือประเทศสิงคโปร์ เพราะด้วยระบบการศึกษาที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองที่น่าอยู่ จึงทำให้มีผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ เลือกมาเรียนที่ประเทศแห่งนี้

เรียนต่อสิงคโปร์ ดีอย่างไร?

ประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีความทัดเทียมกับประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่มีความทันสมัย สามารถช่วยให้ผู้ที่ได้มาเรียนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต มีระบบขนส่งมวลชนที่ได้มาตรฐาน ทำให้สามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และหากคุณมาเรียนต่อสิงคโปร์คุณก็จะได้ฝึกทั้งภาษาอังกฤษและได้ฝึกภาษาจีนไปด้วย

เอกสารสำหรับใช้ในการสมัครเรียน

  • เอกสารหลักฐานการศึกษาหรือเอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษา (Bachelor degree)
  • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  • จดหมายรับรอง (Recommendation Letters) สำหรับการอ้างอิง 2 ฉบับ โดยที่จดหมายรับรองอย่างน้อย 1 ฉบับ จะต้องมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวคุณเอง
  • หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติทางด้านความรู้ในภาษาอังกฤษ (English Language Requirements)
  • บทความแนะนำตัวเอง (Statement of Purpose) เพื่อที่จะอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องการเรียนในหลักสูตรนั้นๆ
  • ประวัติส่วนตัวของคุณโดยย่อ (Curriculum Vitae) ที่มีรายละเอียดต่างๆในการทำงานหรือการศึกษา และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับตัวคุณที่ต้องการอธิบายลงไป
  • หากคุณเคยได้รับทุนการศึกษา ก็สามารถที่จะแนบสำเนายืนยันการได้รับทุนการศึกษา (Scholarship Document) ไปด้วยก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ สามารถที่จะเรียนได้โดยเริ่มตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยที่ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสาขาที่ลงเรียนและสถาบันการศึกษา

  • ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หากต้องการเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ จะต้องมีการทำข้อสอบ AEIS หากทำข้อสอบผ่านแล้วก็จะได้เขาเรียนที่โรงเรียนของรัฐบาลและจ่ายค่าเรียนตกเดือนละประมาณ 1,100 ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่หากคุณต้องการเรียนในโรงเรียนเอกชนก็ไม่ต้องสอบ และจะเสียค่าเทอมในการเล่าเรียนต่อปีประมาณ 6,000 – 18,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
  • ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หากคุณมีเกรดเฉลี่ยหรือผ่านเกณฑ์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศสิงคโปร์แล้ว หากเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก็จะมีค่าเทอมต่อปีในการเรียนประมาณ 15,000 – 40,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก็จะเสียค่าเทอมประมาณ 20,000 – 40,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อปี
  • ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาและวิชาที่เลือกลงเรียน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 20,000 – 54,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

การมาเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์นั้นคุณจะได้ประสบการณ์มากมาย ทั้งประสบการณ์ทางด้านการเรียน ภาษาอังกฤษที่ต้องพัฒนามากขึ้น และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกับเพื่อนต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเก่งขึ้นในหลายๆด้าน